Skip links

Vilkår & angrerett

Kragerø Kraft fusjonerte med Smart Energi i 2018 for å styrke tilbudet av grønne og smarte tjenester, men strømmen leveres fortsatt under merkevaren Kragerø Kraft.

Disse generelle vilkårene gjelder ved enhver avtale om strømleveranse eller andre tjenester mellom privatkunder («Kunden») og Smart Energi AS («Smart Energi»).

Smart Energi følger vilkårene i standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet. I tillegg gjelder vilkårene 1-6 beskrevet nedenfor.

1. Inngåelse av avtale

a. Ved inngåelse av avtalen gis Smart Energi fullmakt til å melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub, og til å ordne alle formelle forhold som gjelder leverandørskiftet.

b. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.

2. Fakturering

a. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra Statnett gjennom datterselskapet Elhub. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis. Smart Energi anbefaler elektronisk fakturering. Ved papirfaktura i posten vil det påløpe et gebyr.

3. Gjennomfakturering

a. Dersom Smart Energi har en avtale med Kundens netteier om gjennomfakturering, vil Kunden motta en samlet faktura med strømkjøp og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil Kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

4. Kredittvurdering

a. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå ønske om kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved slike avslag bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter disse vilkårene i sin helhet.

5. Flytting

a. Ved flytting følger avtalen Kunden til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis da fullmakt til å innhente nødvendig informasjon fra Elhub for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.

6. Personvern

a. Smart Energi sin personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Smart Energi behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Smart Energi sine nettsider.

Spot Time

Avtaletype: Spotpris
Påslag: 5,95 øre/kWh
Fastbeløp: 49 kr/mnd.
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder. Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk.

Spot Time er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid og forutsetter at kunden har installert timesmålt anlegg (AMS). Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Priselementer vil være uendret i minimum 1 måned etter oppstartsdato.

Strømpriser

Januar 2023 164,18 øre/kWh
Februar 2023 149,64 øre/kWh
Mars 2023 146,75 øre/kWh
April 2022 223,31 øre/kWh
Mai 2022 212,16 øre/kWh
Juni 2022 239,29 øre/kWh
Juli 2022 334,42 øre/kWh
August 2022 549,06 øre/kWh
September 2022 454,31 øre/kWh
Oktober 2022 171,22 øre/kWh
November 2022 146,95 øre/kWh
Desember 2022 341,79 øre/kWh

Smart Strøm

Avtaletype: Spotpris med makspris
Påslag: 9,70 øre/kWh
Fastbeløp: 39 kr/mnd.
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder. Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk.

Smart Strøm er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid, og som har en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 9,70 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 39,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Pristaket varsles direkte i henhold til Forbrukertilsynets standardvilkår. For inneværende periode er til enhver tid tilgjengelig på www.smartenergi.com og inkluderer både merverdiavgift og påslag.

 

Strømpriser

Januar 2023 167,93 øre/kWh
Februar 2023 153,39 øre/kWh
Mars 2023 150,50 øre/kWh
April 2022 227,06 øre/kWh
Mai 2022 216,35 øre/kWh
Juni 2022 243,04 øre/kWh
Juli 2022 338,17 øre/kWh
August 2022 552,81 øre/kWh
September 2022 458,06 øre/kWh
Oktober 2022 174,97 øre/kWh
November 2022 150,70 øre/kWh
Desember 2022 345,54 øre/kWh

Strøm Måned

Avtaletype: Annen
Påslag: 7,45 øre/kWh
Fastbeløp: 49 kr/mnd.
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder. Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk.

Strøm Måned er en avtale som følger månedsprisen på Nord Pool. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 7,45 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket.

Strømpriser:

Januar 2023 165,68 øre/kWh
Februar 2023 151,14 øre/kWh
Mars 2023 148,25 øre/kWh
April 2022 224,81 øre/kWh
Mai 2022 214,10 øre/kWh
Juni 2022 240,79 øre/kWh
Juli 2022 335,92 øre/kWh
August 2022 550,56 øre/kWh
September 2022 455,81 øre/kWh
Oktober 2022 172,72 øre/kWh
November 2022 148,45 øre/kWh
Desember 2022  343,29 øre/kWh

Under 1 kr dagen

Avtaletype: Spot
Påslag: 8,55 øre/kWh
Fastbeløp: 0,95 kr/dag
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder. Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk.

Under 1 krone dagen er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid og forutsetter at kunden har installert timesmålt anlegg (AMS). Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruk og pris time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.  I tillegg kommer et fastbeløp pr. dag på kr. 0,95 som er uavhengig av strømforbruk, og et påslag på 8,55 øre pr. kWh som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. Avtalen har ingen bindingstid.

Strømpris

Januar 2023 166,78 øre/kWh
Februar 2023 152,24 øre/kWh
Mars 2023 149,35 øre/kWh
April 2022 225,91 øre/kWh
Mai 2022 215,20 øre/kWh
Juni 2022 241,89 øre/kWh
Juli 2022 337,02 øre/kWh
August 2022 551,66  øre/kWh
September 2022 456,91 øre/kWh
Oktober 2022 173,82 øre/kWh
November 2022 149,55 øre/kWh
Desember 2022 344,39 øre/kWh
Januar 2023 166,78 øre/kWh
Februar 2023 152,24 øre/kWh

Kraft Spesial

Avtaletype: Spot
Påslag: 9,90 øre/kWh
Fastbeløp: 0 kr/mnd.
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder. Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk.

Kraft Spesial er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.  Prisen på fakturaen inkluderer merverdiavgift, og et påslag på 9,90 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. Det er ikke noe fastbeløp på denne avtalen, og den har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Strømpris

Januar 2023 168,13 øre/kWh
Februar 2023 153,59 øre/kWh
Mars 2023 150,70 øre/kWh
April 2022 227,26 øre/kWh
Mai 2022 216,55 øre/kWh
Juni 2022 243,24 øre/kWh
Juli 2022 338,37 øre/kWh
August 2022 553,01  øre/kWh
September 2022 458,26 øre/kWh
Oktober 2022 175,17 øre/kWh
November 2022 150,90 øre/kWh
Desember 2022 345,74 øre/kWh

Fastpris 1 år

Fastpris er en avtale hvor strømprisen er fast i avtalt periode. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr 49,- per måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen er bindende i avtaleperioden. Ved utløp av avtaleperiode overføres kunden til avtalen Spot Time dersom annen avtale ikke er bestilt. Avtalen gjelder for kunder i NO2.

Bruddgebyr for avtaler signert før 6. mai 2022
Dersom kunden sier opp avtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr på kr 2400,- som vil bli fakturert på neste faktura. Bruddgebyret faller med kr 200,- for hver måned frem til avtalens utløp.

Bruddgebyr er økt pga høye strømpriser og gjelder avtaler signert fra og med 6. mai 2022
Kunden kan be om å kjøpe seg ut av fastprisavtalen fra og med påfølgende kalendermåneder ved å melde ifra 14 dager før månedsskiftet. Kunden må da dekke Smart Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ut fra forventet forbruk i den gjenstående avtaleperioden og differansen mellom fastprisen og forventede fremtidspriser i kundens aktuelle prisområde. Minimumsbeløpet for å kjøpe seg ut av fastprisavtalen er kr. 500,-.

Salg av solstrøm

Når du selger strøm til oss får du til enhver tid spotprisen fra strømbørsen NordPool i prisområdet der strømmen leveres. Vi kjøper strømmen time for time til en pris som er inkludert merverdiavgift (mva). Avtalen gjelder kun for privatkunder. Inntektene fra salg av solstrøm kan ikke overstige totale kostnader for kjøp av strøm i løpet av et kalenderår.

Kragerø Kraft følger angrerett fra standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet.

§ 1-4 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på strompris.no

Angreskjema
Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss
Vilkår bedrift
Klage?

Kontaktinformasjon for alle kunder med strømavtale fra Kragerø Kraft er
tlf: 35 29 50 05, e-post: kontakt@kragerokraft.no

Nettside av GP Marked