Skip links

Vilkår & Angrerett

Kragerø Kraft fusjonerte med Smart Energi i 2018 for å styrke tilbudet av grønne og smarte tjenester, men strømmen leveres fortsatt under merkevaren Kragerø Kraft.

Generelle vilkår bygger på vilkårene som fremkommer i gjeldende standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Forbrukertilsynet. I tillegg gjelder tilleggsvilkårene 1-13 beskrevet nedenfor.

1. På bakgrunn av denne avtale gis Smart Energi fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan Smart Energi innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

2. Ved flytting følger avtalen kunde til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra Elhub, for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.

3. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.

4. Smart Energi bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, og gjennomføre leveransen og faktureringen. Personopplysninger vil benyttes til å distribuere informasjon og tilbud relatert til kundens avtaleforhold.

5. Smart Energi tar forbehold om prisendringer og andre nødvendige endringer i produktet som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Dette forbeholdet gjelder for alle forhold som er utenfor Smart Energi sin kontroll.

6. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 1.1.2017). For husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift.

7. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller dennes netteier. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis. Dersom Smart Energi ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. Ved estimert forbruk blir målerstand korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk såfremt dette mottas fra netteier.

8. Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Smart Energi har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

9. Kunden betaler strømfakturaene via eFaktura eller AvtaleGiro kombinert med eFaktura. Ved papirfaktura i posten vil det påløpe et gebyr som skal dekke våre kostnader.

10. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

11. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

12. Avtalen kan sies opp av partene med 14 dagers gjensidig oppsigelsestid. For avtaler med bindingstid kan det tilkomme et bruddgebyr dersom avtalen sies opp i avtaleperioden, herav unntatt ved flytting uten behov for ny strømavtale.

13. Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved benyttelse av angrerett må produkter tilhørende Smart Energi returneres til Smart Energi på kundens regning. Angreskjema finnes på våre nettsider.

Spot Måned

Med Spot Måned menes månedsprisen i området der strømmen leveres. Dette er et timesveid gjennomsnitt av spotprisen pr. måned på strømbørsen Nordpool. Spot Måned har et avtalt påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 49,- som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har ingen bindingstid.

Smart Strøm

Avtalen har en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Prisen er inklusiv et påslag på 3,75 øre/kWh (inntil pristaket eventuelt nås), og et påslag på 5,95 øre/kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 39,- som er uavhengig av strømforbruk.

Pristaket gjelder for til enhver tid avtalt periode. Både påslag og elsertifikater er inkludert i denne prisen.

Nivå på pristak for inneværende periode er til enhver tid tilgjengelig på www.kragerokraft.no.

Nivå på pristak for kommende periode gjøres kjent på www.kragerokraft.no innen 1. november.

Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte periode

Under 1 kr dagen

Prisen på Under 1 krone dagen fastsettes ut fra et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr. måned i området der strømmen leveres. I tillegg kommer et beløp pr. dag på kr. 0,95 som er uavhengig av strømforbruk, et påslag på 2,6 øre pr. kWh og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater.

Avtalen har ingen bindingstid.

Boligstrøm Spot

For Kragerøpris Boligstrøm fastsettes strømprisen som et resultat av kundens målte forbruk pr. time multiplisert med timespris for aktuell time på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 25,- som er uavhengig av strømforbruk, et påslag på 2,025 øre pr. kWh og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater.

Avtalen har ingen bindingstid.

Salg av solstrøm

Vi kjøper inntil 5.000 kWh pr år til 100 øre pr. kWh, volum utover dette kjøpes til månedsprisen på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Avtalen gjelder kun for privatkunder. Salg av solstrøm kan ikke overstige det totale kjøp av strøm i løpet av kalenderåret. Betingelsene gjelder for inneværende år. Vilkårene fornyes innen 1. november inneværende år for det kommende år. Salg av solstrøm kan bare kombineres med strømavtalen «Smart Strøm» på hovedmåler.

Vilkårene gjelder kjøp av ladestasjon fra Smart Energi inklusiv montering. Kjøpsvilkårene sammen med din bestilling, som er bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1. Definisjoner

Selger(en) betyr Smart energi AS, org. nr. 995287889, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, tlf 98702361
Kjøper(en) betyr forbrukeren som foretar bestillingen av ladestasjonen
Partene er fellesbetegnelsen for selger og kjøper
Ordrebekreftelsen er den bekreftelsen som sendes kjøper etter bestillingen er utført
Installatør(en) er Kragerø Installasjon AS, org. nr. 99923946, Bråteveien 7, 3772 Kragerø
Grunnpakken betyr Zaptec Home og standard installasjon som er beskrevet i tilbudet
Tilleggsbestilling(er) betyr nødvendige tillegg utover standard installasjon grunnet spesielle lokale forhold
Avtaleinngåelsen betyr tidspunktet når kjøper har fullført bestillingen

 

2. Bestilling, bekreftelse og vilkår
Når selger mottar bestillingen, sender selger en ordrebekreftelse til kunden på e-postadressen som er oppgitt. Når ordrebekreftelsen er mottatt av kunden, er det viktig at kunden leser gjennom og kontrollerer at den stemmer med bestillingen. Produktvilkårene gjelder kjøp og levering av grunnpakken og tilleggsbestilling. Fysisk montering foretas av installatøren som underleverandør. Vilkår og rettigheter utfylles av aktuelle lover, særlig Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

3. Forutsetninger
Ved avtaleinngåelsen opprettes avtale mellom kjøper og selger. Det er en forutsetning at kjøper er over 18 år og er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand.

4. Pris og betaling

4a. Selve grunnpakken faktureres og betales til selger i henholdt til selgers faktureringsrutiner. Alle tilleggsbestillinger faktureres kunden direkte fra selger og er unntatt avtalen om delbetaling. Kjøper velger enten kontant betaling av kjøpesummen for grunnpakken eller plan for delbetaling slik det fremgår av ordrebekreftelsen.

4b.Ved avtalt delbetaling faktureres kjøper rente- og kostnadsfritt etter gjeldende betalingsvilkår. Delbetalingsbeløpet fremkommer på samme faktura som strømavtalen. Kunden leier ladestasjon og overtar denne ved siste månedsbetaling.

4c. Hvis det fra kjøpers side er vesentlig mislighold knyttet til betalingsforpliktelsen, kan selger heve avtalen. I tillegg kan selger kreve erstatning og renter, eller holde ytelsen tilbake.

5. Delbetaling
Velger kunden delbetaling som alternativ forutsettes det at kjøper enten er, eller blir strømkunde hos selger. Kundeforholdet varer i delbetalingens løpetid. Hvis kjøper ikke er kunde ved avtaleinngåelsen, kan selger opprette kundeforholdet.

6. Salgspant
Selger har salgspant i grunnpakken og tilleggsbestilling inntil kjøpesummen inklusive omkostninger er betalt.

7. Kredittvurdering
Etter at avtalen er inngått, kan selger foreta en kredittvurdering av kjøper. Hvis ikke resultatet på denne er tilfredsstillende, kan selger annullere avtalen.

8. Selgerens plikter
Selgeren er ansvarlig for levering av selve grunnpakken. Eventuelle tilleggsbestillinger avtalt mellom kunde og installatør, er installatørens ansvar. Tidspunktet for når selger skal levere og utføre installasjonen hos kunden, fremgår enten av ordrebekreftelsen eller avtales direkte mellom kjøper og installatør.

9. Kjøperens plikter
Kjøperen plikter å bistå slik at installatør og evt. andre som deltar ved leveringen har god tilgang til monteringssted og eiendommens elektriske anlegg. Kjøper plikter videre å fremskaffe informasjon selger eller installatør etterspør, både før og under installasjonen. Hvis kjøper ikke yter nødvendig medvirkning, herunder tilgang til eiendommen, slik at levering blir forhindret eller forsinket, kan selger kreve et eventuelt tap dekket av kjøper. Det samme gjelder i tilfeller kjøper ikke har oppfylt sin del av informasjonsplikten og dette resulterer i merarbeid for selger eller installatør.

10. Angrerett
Kjøper har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til selger før utløpet av angrefristen angitt i Angrerettloven. Angrefristen anses overholdt hvis melding er sendt før utløpet av fristen. Melding kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller annen utvetydig erklæring. Angrefristen er 14 dager fra avtaleinngåelsen og gjelder alle arbeider knyttet til grunnpakken, herunder eventuelle tilleggsarbeider. Kjøper kan anmode selger om å utføre installasjonen før utløpet av angrefristen. Hvis kjøper likevel benytter angreretten, kan selger belaste kjøperen for merkostnader. Når installasjonen er fullført, anses angreretten som frafalt. Angrefristen for kjøp av selve grunnpakken med eventuelt tilleggsutstyr til denne, utløper 14 dager etter at kjøper har fått ladestasjon fysisk levert. I denne perioden har kjøper rett til å gå fra sine forpliktelser selv om montering av ladestasjon er påbegynt. I tilfeller hvor kjøper gjør angreretten gjeldende, må kjøper selv bære kostnadene ved å returnere ladestasjon med eventuelt tilleggsutstyr til selger. Tilleggsutstyr kan returneres pr post til den adresse selger oppgir. Selve ladestasjon fjernes av selger og skal ikke utføres av kjøper. Er ladestasjonen ferdig montert, må kjøper uansett betale for installasjonen selv om angreretten gjøres gjeldende for elbilladeren. Kabler som er trukket frem til laderen regnes som en del av installasjonen. De vil ikke bli fjernet selv om angreretten gjøres gjeldende for laderen. Kjøpers kostnader ifm. internettilkobling refunderes ikke.

11. Avbestilling
Avbestilling etter at angrefristen er utløpt, kan bare foretas etter nærmere avtale med Smart Energi AS. Ved eventuell aksept fra Smart Energi AS, vil et minimumsgebyr på 25% av bestillingens verdi belastes kunden.

12. Oppsigelse
Punktet gjøres gjeldende ved delbetaling over 3 eller 5 år. Sier kjøper sier opp strømavtalen før løpetiden, forfaller umiddelbart resterende del av kjøpesummen til betaling. Et bruddgebyr på kr 500,- fra selger påløper.

13. Reklamasjon
Reklamasjonsrett for levert utstyr er 5 år regnet fra leveringsdato, med mindre annet er skriftlig avtalt. Foreligger det en mangel ved grunnpakken og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan vedkommende gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Feil og mangler skal meldes skriftlig og senest 14 dager etter mottagelsen. Skader som skyldes feilaktig/uvøren bruk av utstyr dekkes ikke. Ved garantileveranser dekkes varen og ikke demontering/montering, frakt eller andre omkostninger. Selger er ikke ansvarlig for økonomiske tap eller følgeskader som skyldes feil eller mangler ved levert utstyr. Skulle det foreligge en mangel, plikter selger å avhjelpe. Viser det seg at det ikke var noen mangel ved installasjonen eller elbilladeren, kan selger kreve betaling for undersøkelsen og eventuelt reparasjonsforsøk.

14. Risiko for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når grunnpakken er levert og installert.

15. Taushetsplikt, personopplysninger og kommunikasjon mellom partene
Kjøper gir selger informasjon om epostadresse og mobiltelefonnummer og aksepterer at selger kan benytte disse til varsling av kunden i anledning kundeforholdet. All personinformasjon innhentet i anledning inngåelse av avtalen og kundeforholdet behandlers overensstemmende med Smart Energi til enhver tid gjeldende personvernerklæring. Den finnes i sin helhet på smartenergi.com

16. Tvister
Tvister om forståelse av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Om dette ikke fører frem, skal saken avgjøres av ordinære domstoler.

Angreskjema
Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss

Kontaktinformasjon for alle kunder med strømavtale fra Kragerø Kraft er
tlf: 35 29 50 05, e-post: kontakt@kragerokraft.no

 

Selskapsinformasjon
Smart Energi AS, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, Org.nr. 995 287 889

Selskapet jobber for tiden med å bli sertifisert i henhold til den nye ordningen Trygg strømhandel.

Nettside av GP Marked