Skip links

Vilkår & angrerett

Kragerø Kraft fusjonerte med Smart Energi i 2018 for å styrke tilbudet av grønne og smarte tjenester, men strømmen leveres fortsatt under merkevaren Kragerø Kraft.

Disse generelle vilkårene gjelder ved enhver avtale om strømleveranse eller andre tjenester mellom privatkunder («Kunden») og Smart Energi AS («Smart Energi»).

Smart Energi følger vilkårene i standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet. I tillegg gjelder vilkårene 1-6 beskrevet nedenfor.

1. Inngåelse av avtale

a. Ved inngåelse av avtalen gis Smart Energi fullmakt til å melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub, og til å ordne alle formelle forhold som gjelder leverandørskiftet.

b. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.

2. Fakturering

a. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra Statnett gjennom datterselskapet Elhub. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis. Smart Energi anbefaler elektronisk fakturering.

b. Ved papirfaktura i posten eller ved bestilling av fakturakopi, vil det påløpe et gebyr på 69 kr.

3. Gjennomfakturering

a. Dersom Smart Energi har en avtale med Kundens netteier om gjennomfakturering, vil Kunden motta en samlet faktura med strømkjøp og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil Kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

4. Kredittvurdering

a. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå ønske om kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved slike avslag bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter disse vilkårene i sin helhet.

5. Flytting

a. Ved flytting følger avtalen Kunden til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis da fullmakt til å innhente nødvendig informasjon fra Elhub for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.

6. Personvern

a. Smart Energi sin personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Smart Energi behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Smart Energi sine nettsider.

Spot Time

Avtaletype: Spotpris
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten.

Spot Time er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid og forutsetter at kunden har installert timesmålt anlegg (AMS). Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.

Smart Strøm

Avtaletype: Spotpris med makspris
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk.

Smart Strøm er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid, og som har en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Pristaket varsles direkte i henhold til Forbrukertilsynets standardvilkår. For inneværende periode er til enhver tid tilgjengelig på www.smartenergi.com og inkluderer både merverdiavgift og påslag.

Strøm Måned

Avtaletype: Annen
Betaling: Etterskuddsvis betaling
Binding: Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Ved brudd i rabatterte perioder vil kunden bli bedt om å tilbakebetale rabatten de fikk.

Strøm Måned er en avtale som følger månedsprisen på Nord Pool. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres.

Plussavtale (salg av solstrøm)

Når du har installert solcelleanlegg og kan selge strøm til oss får du til enhver tid spotprisen fra strømbørsen NordPool i prisområdet der strømmen leveres. Vi kjøper strømmen time for time til en pris som er inkludert merverdiavgift (mva). Avtalen gjelder uavhengig av hvilken strømavtale du har og er kun for privatkunder. Inntektene fra salg av solstrøm kan ikke overstige totale kostnader for kjøp av strøm i løpet av et kalenderår.

100% vannkraft

Når du velger tilleggsproduktet 100 % vannkraft kjøper vi i Smart Energi opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk. Dermed kan vi gi deg en garanti for at det produseres like mye fornybar energi som strømmengden du forbruker.

Kragerø Kraft følger angrerett fra standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet.

§ 1-4 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne.

Her er prisliste for strømavtaler fra Kragerø Kraft.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på strompris.no

Angreskjema
Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss
Vilkår bedrift
Klage?

Kontaktinformasjon for alle kunder med strømavtale fra Kragerø Kraft er
tlf: 35 29 50 05, e-post: kontakt@kragerokraft.no

Nettside av GP Marked