Skip links

Vilkår og angrerett

Avtalevilkår strøm privatkunder

Kragerø Kraft er en del av Smart Energi (org. nr. 995 287 889). Kragerø kraft er fortsatt selskapets merkevare og en aktør i lokalmarkedet.

Angreskjema

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin standard kraftleveringsavtale av 01.01.07, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. I tillegg gjelder avtalevilkår i dette dokument. Disse vil komme foran vilkårene i “standard kraftleveringsavtale”:

 1. På bakgrunn av denne avtale gis Smart Energi fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan Smart Energi innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.
 2. Ved flytting følger avtalen kunde til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.
 3. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.
 4. Smart Energi bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, og gjennomføre leveransen og faktureringen. Personopplysninger vil benyttes til å distribuere informasjon og tilbud relatert til kundens avtaleforhold.
 5. Smart Energi tar forbehold om prisendringer og andre nødvendige endringer i produktet som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Dette forbeholdet gjelder for alle forhold som er utenfor Smart Energi sin kontroll.
 6. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 1.1.2017). For husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift.
 7. Alle priser kan endres med 14 dagers varsel, herav unntatt priser på inngåtte avtaler med bindingstid. Kundene informeres på web om prisendringer.
 8. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller dennes netteier. Alle fastbeløp faktureres en fakturaperiode på forskudd. Dersom Smart Energi ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. Ved estimert forbruk blir målerstand korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk såfremt dette mottas fra netteier.
 9. Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Smart Energi har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.
 10. Kunden betaler strømfakturaene via eFaktura eller AvtaleGiro kombinert med eFaktura. Ved papirfaktura i posten vil det påløpe et gebyr som skal dekke våre kostnader.
 11. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.
 12. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.
 13. Avtalen kan sies opp av partene med 14 dagers gjensidig oppsigelsestid. For avtaler med bindingstid kan det tilkomme et bruddgebyr dersom avtalen sies opp i avtaleperioden, herav unntatt ved flytting uten behov for ny strømavtale.
 14. Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved benyttelse av angrerett må produkter tilhørende Smart Energi returneres til Smart Energi på kundens regning. Angrefristskjema finnes på våre nettsider.
 15. Smart Energi tilrettelegger for og oppfordrer til bruk av e-kanaler i dialog.

 

 

Kontaktinformasjon for alle kunder med Kragerø Kraft produkter

Tlf: +47 35 29 50 05  kontakt@kragerokraft.no https://www.kragerokraft.no/

 

Selskapsinformasjon

Smart Energi AS, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, Org.nr. 995 287 889

 

 

 

Produktvilkår

 

Strøm til innkjøpspris

Med Innkjøpspris menes et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr. måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres. Prisen er inklusiv et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 59,- som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

 

 

Strøm til innkjøpspris – spesial – kun eksisterende avtaler

Med Innkjøpspris menes et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr. måned i området der strømmen leveres. I tillegg kommer et påslag på 3,95 øre øre pr. kWh og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater.

Avtalen har ingen bindingstid.

Under 1 krone dagen

Prisen på Under 1 krone dagen fastsettes ut fra et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr. måned i området der strømmen leveres. I tillegg kommer et beløp pr. dag på kr. 0,95 som er uavhengig av strømforbruk, et påslag på 2,6 øre pr. kWh og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater.

Avtalen har ingen bindingstid.

 

Kragerøpris Boligstrøm

For Kragerøpris Boligstrøm fastsettes strømprisen som et resultat av kundens målte forbruk pr. time multiplisert med timespris for aktuell time på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 25,- som er uavhengig av strømforbruk, et påslag på 1,62 øre pr. kWh og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater.

Avtalen har ingen bindingstid.

 

Sponsorkraft

Prisen på Sponsorkraft fastsettes ut fra et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr. måned i området der strømmen leveres. Prisen er inklusiv et påslag på 2,02 øre/kWh, og et påslag på 5,95 øre/kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 60,- som er uavhengig av strømforbruk.

Av månedsbeløpet utbetales kr. 25,- til det lag eller den organisasjon som er valgt av kunde. Slik utbetaling skjer 2 ganger pr år, i løpet av juni og i løpet av desember.

Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

 

Salg av solstrøm

Vi kjøper de først leverte 5.000 kWh til strømnettet pr. år, eventuelt det tilsvarende volum som kunde forbruker på hovedmåler, dersom dette er lavere enn 5000 kWh pr. år, til 80 øre pr. kWh. Volum utover dette kjøpes til månedsprisen på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Avtalen gjelder kun for privatkunder. Betingelsene gjelder for inneværende år. Vilkårene fornyes innen 1. november inneværende år for det kommende år. Salg av solstrøm kan bare kombineres med strømavtalen Smartstrøm på hovedmåler.

 

 

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon. Avtalen innebærer at Smart Energi kjøper sertifikater, p.t. fra norsk vannkraftproduksjon, tilsvarende for den mengde strøm kunde forbruker. Pris er kr. 25,- pr. måned, uavhengig av strømforbruk.

Nettside av GP Media